Search Result of "น้ำเสียโรงงาน"

About 65 results
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการลดสีในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบำบัดนำ้เสียโรงงานรีไซเคิลพลาสติก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์น้ำเสียโรงงานขนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตนม โดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรน จมตัว

ผู้เขียน:Imgจุฑามาส แก้วสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234