Search Result of "น้ำเชื้อแช่แข็ง"

About 29 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่สัตว์ปีกต่างชนิดในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุธิษา มาเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายสมพร ปุ่นโก๋

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. กฤษณ์ มงคลปัญญา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็ง (Sperm cryopreservation)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของการแยกเซมินอลพลาสมาออกจากน้ำเชื้อสด การเติมสารโซเดียมโดดีซิลซัลเฟตในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อแช่แข็งที่เตรียมเองเปรียบเทียบกับสารละลายเจือจางน้ำเชื้อแช่แข็งสำเร็จรูปต่อคุณภาพของน้ำเชื

ผู้เขียน:Imgสิริวดี พรหมน้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgAnuchai Pinyopummintr

กรรมการวิชารอง:Imgพนัส ธรรมกีรติวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเก็บน้ำเชื้อและประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ของน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์ Cromileptes altivalis

Img

ที่มา:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อและการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อโคเนื้อทาจิมะภูพาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ผลของการเติมน้ำตาลทรีฮาโลสในสารละลายสำหรับแช่แข็ง ระยะเวลาที่ให้เกิดภาวะสมดุล และความแตกต่างระหว่างพ่อสุกร ต่อคุณภาพของอสุจิหลังการอุ่นละลาย

Img

ที่มา:Kasetsart Veterinarians Journal

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อช้างหลังการอุ่นละลาย: ผลของช่วงเวลาต่อเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ความมีชีวิตและความสมบูรณ์ของอะโครโซม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเจือจางน้ำเชื้อและสารป้องกันอันตรายจากการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อในการเก็บรักษาแบบแช่แข็งของไก่สามเหลือง

ผู้เขียน:Imgวีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง

ประธานกรรมการ:ImgAnuchai Pinyopummintr

กรรมการร่วม:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ผลของความเร็วและเวลาในการปั่นแยกเซมินอลพลาสมาต่อคุณภาพอสุจิในน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของการเติมน้ำตาลทรีฮาโลสในสารละลายสำหรับแช่แข็ง ระยะเวลาที่ให้เกิดภาวะสมดุล และความแตกต่างระหว่างพ่อสุกร ต่อคุณภาพของอสุจิหลังการอุ่นละลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุธี รัตนภิรมย์, Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์

Img

Researcher

นางสาว สุธิษา มาเจริญ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย สุธี รัตนภิรมย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตรวจน้ำเชื้อสุกร, การเลี้ยงสุกร

Resume

Img

Researcher

นาย ริเชษฐ์ พึ่งชัย

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงโคเนื้อ, การผสมเทียม

Resume

Img

Researcher

นาย ศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ผสมพันธุ์สุกร, ปรับปรุงพันธุ์สุกร

Resume

12