Search Result of "น้ำเกลี้ยง"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ " การป่าไม้เพื่อสังคม"

หัวเรื่อง:การใช้สารพาราควอตกระตุ้นต้นรักน้ำเกลี้ยงเพื่อปริมาณการไหลของน้ำยาง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลตอบสนองของพาราควอตต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะกายวิภาคเนื้อเยื่อผลิตน้ำยางตามตำแหน่งแผลกรีดบนต้นรักน้ำเกลี้ยง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:ลักษณะนิเวศเขตกระจายพันธุ์และสถานภาพของประชากรต้นน้ำเกลี้ยงในประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ของพรรณไม้ให้ยางรักในประเทศไทย (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับกฎระเบียบในการอนุรักษ์ป่าชุมชนดงบกของประชาชนตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgสุธิดา นรดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img