Search Result of "น้ำสกัดมูลโคนม"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของการใช้มูลโคนมต่อผลผลิตและต้นทุนการผลิตหญ้าแพงโกล่า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตนม) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปฏิมา อู๋สูงเนิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าว และพืชเศรษฐกิจ, พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาง สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume