Search Result of "น้ำล้างช้อนโรงอาหาร"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นางสาว จันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การบำบัดน้ำเสีย

Resume

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หัวเรื่อง:การตรวจวัดการปนเปื้อน Escherichia coli ในน้ำล้างช้อนโรงอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์