Search Result of "น้ำยางพารา"

About 77 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

นวัตกรรมการใช้น้ำยางพาราในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางพาราด้วยเทคนิค NIR (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
1234