Search Result of "น้ำยาฆ่าเชื้อ"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนบนมือแบบสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร

ผู้เขียน:Imgชุติมา วิไลพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:บริษัทคิงส์ เซอร์วิส ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นในการลดปริมาณของเชื้อจุลชีพในอากาศโดยวิธี settle plate, swab test และการวัดปริมาณ ATP

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์

Img

Researcher

นาง นวลอนงค์ สินวัต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์ปีก

Resume

Img

Researcher

นางสาว ประภัสสร รักถาวร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume