Search Result of "น้ำมันหอมระเหย"

About 417 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก (2002)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยที่พัฒนาให้ดีขึ้น (2008)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผงโปรไบโอติก Lactobacillus reuteri KUB-AC5 เสริมน้ำมันหอมระเหยสำหรับสารเสริมอาหารสัตว์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินงบประมาณแผ่นดินภายใต้ NRU - ภายใต้ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...