Search Result of "น้ำมันรำ"

About 84 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการสกัดด้วยตัวทำละลายต่อสีของน้ำมันรำข้าว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีอีโอ อกรีฟู้ด จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเห็ดหอมน้ำมันรำข้าว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณเสาวลักษณ์ อำนาจเกษม)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากน้ำมันรำข้าวและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม น้ำมันรำข้าวในอาหารเพื่อสุขภาพ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.สิรี ชัยเสรี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวแบบสกรูอัด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว เบญจพร ทุมโคตร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มสารสกัดจากน้ำมันรำข้าว (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
12345