Search Result of "น้ำมันพืช"

About 97 results
Img

ที่มา:บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

หัวเรื่อง:ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่างๆ เป็นอาหารลูกสุกรหลังหย่านมต่อสมรรถภาพการผลิต ค่าการย่อยได้ของโภชนะ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

Img

ที่มา:บริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มและกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่ไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล, Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์

Img

ที่มา:บริษัทไทยร่วมใจน้ำมันพืชไทย จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาหาค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของน้ำมันแหล่งต่าง ๆ ในอาหารไก่เนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์

Img

ที่มา:บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช (ที อาร์ เจ) จำกัด

หัวเรื่อง:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันในสูตรอาหารโคนมที่มีผลต่อผลผลิตการหมักและความสามารถในการย่อยได้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกระดาษพิเศษจากฟ่างข้าวสำหรับใช้กรองน้ำมันพืช (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลดา โกมินทรชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของชนิดแอลกอฮอล์และตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้ว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลดา โกมินทรชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
12345