Search Result of "น้ำมันปิโตรเลียม"

About 20 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโรงงานนำร่องผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากพลาสติก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโรงงานนำร่องผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาโรงงานนำร่องผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาโรงงานนำร่องผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาโมเดลการออกแบบโรงงานขยายขนาดเพื่อผลิตน้ำมันปิโตรเลียม

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคงสภาพและการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการเปลี่ยนเศษพลาสติกเป็นน้ำมันปิโตรเลียม

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาประเด็นความปลอดภัยของโรงงานนำร่องผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากพลาสติก

Img

Researcher

ดร. ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bacterial Diversity, Bacterial Genetec, Environmental Microbiology

Resume