Search Result of "น้ำมันปาล์ม"

About 278 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำมันปาล์ม (2003)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มในด้านอาหาร (2003)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยา กายวิภาค และพัฒนาการของตาดอก ดอก ผล และเมล็ดปาล์มน้ำมันในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาวิชาการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

หัวเรื่อง:การหาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อกำหนดอัตราปุ๋ยประจำปีสำหรับปาล์มน้ำมันอ้อย และยางพารา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:งานวิชาการเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างกระบวนการต้นแบบในการสกัดวิตามินอีจากวัตถุดิบต่างๆ ของโรงหีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ทางการค้า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรยากร นกแก้ว

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
12345678910...