Search Result of "น้ำมะม่วง"

About 12 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงมหาชนก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาวชญานิน บุญเพิ่ม)

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:น้ำมะม่วง - เครื่องดื่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: น้ำมะม่วง - เครื่องดื่ม
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: WZLRmL-xMXI
Updated: 2012-12-14T20:00:30.000Z
Duration: 351 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่51 น้ำมะม่วงพร้อมดื่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่51 น้ำมะม่วงพร้อมดื่ม
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: u7M57Oxgibk
Updated: 2012-11-18T13:20:55.000Z
Duration: 375 seconds


Img

ที่มา:งบประมาณด้านวิชาการสนับสนุนภารกิจศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้นใสจากพันธุ์น้ำดอกไม้

ผู้เขียน:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ประธานกรรมการ:Imgนางสายสนม ประดิษฐดวง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาย โรจน์รวี ภิรมย์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การขยายพันธุ์พืช การผลิตทางพืชสวน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Technology

Resume

Img

Researcher

ดร. พิศมัย ศรีชาเยช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน( Thermal Processing ), การแปรรูปผักและผลไม้( Fruit and Vegetable Processing )

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

Resume

Img

Researcher

นางสาว เบ็ญจารัชด ทองยืน

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว

Resume