Search Result of "น้ำมะนาว"

About 37 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:บริษัท สิงห์เทพอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

นำมะนาว ประเภทศิลปกรรม (2010)

นักวิจัย:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาปรับปรุงเครื่องคั้นน้ำมะนาวระบบอัตโนมัติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกฤษณะ เต็มตระกูล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การตรวจสอบน้ำมะนาวแม้และน้ำมะนาวเทียมสำหรับประกอบอาหาร ด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการลวกและการใช้เรซินสังเคราะห์ต่อสารให้ความขมและคุณภาพของน้ำมะนาว

ผู้เขียน:Imgเจริญรัตน์ เจริญกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำมะนาวโดยการให้ความร้อน

ผู้เขียน:Imgสโรชา จันทร์เพ็ญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgจิตศิริ (ซ้ำ) ราชตนะพันธุ์, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นและการประเมินอายุการเก็บรักษา

ผู้เขียน:Imgอรุณรัศมี แสงศิลา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

กรรมการวิชารอง:ImgAnukul Watthanasuk

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:ผลของการลวกผลมะนาวและการใช้เรซินสังเคราะห์ที่มีต่อปริมาณลิโมนินและกรดแอสคอร์บิกในน้ำมะนาว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 42 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

หัวเรื่อง:การสร้างโมเดลทำนายคุณสมบัติของน้ำมะนาวเข้มข้นสูตรสำเร็จ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 42 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการประเมินอายุการเก็บรักษาน้ำมะนาวเข้มข้น

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 42 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

หัวเรื่อง:การสร้างโมเดลทำนายคุณสมบัติของน้ำมะนาวเข้มข้นสูตรสำเร็จ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 42 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการประเมินอายุการเก็บรักษาน้ำมะนาวเข้มข้น

12