Search Result of "น้ำผึ้ง เพทายรำลึก"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้าปลีกสินค้าหัตถกรรมบนอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน:Imgน้ำผึ้ง เพทายรำลึก

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection