Search Result of "น้ำผึ้ง"

About 278 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:บริษัท สิงห์เทพอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาน้ำผึ้งพร้อมดื่ม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

แหล่งทุน:บริษัท คุณดวงทัย จันตระกูล

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การชักนำการออกดอกของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้งด้วยสารพาโคลบิวทราโซล (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. น้ำผึ้ง อนุกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุวิศวกรรมและวิศวกรรมโปรตีน, โฟเลต, เทคโนโลยีชีวภำพด้ำนพืช

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำผึ้งจากชันโรงในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหาร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวน้ำทิพย์ วิชชุไตรภพ

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

12345678910...