Search Result of "น้ำนมดิบ"

About 99 results
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนามาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Winai Puttakul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมดิบด้วยแสงย่านใกล้อินฟราเรด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษาน้ำนมดิบ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติการสร้างเอนไซม์และการสร้างสารยับยั้งจุลชีพของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากน้ำนมดิบและเนย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะตะกั่วและแคดเมียมในน้ำนมดิบ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345