Search Result of "น้อยหน่า"

About 142 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การรวบรวมเชื้อพันธ์และคัดเลือกพันธ์น้อยหน่าอะติมัวย่าและน้อยหน่าลูกผสม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (6) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (5)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกวิศร์ วานิชกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของน้อยหน่าที่พบในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอเป็นเครื่องหมายโมเลกุล (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกุลศิริ ช.กรับส์ ศิริปุณย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgHugo Volkaert

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกวิศร์ วานิชกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
12345678