Search Result of "นโยบายวิจัย"

About 1169 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบโรงงานผลิตยางพาราแผ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อการทำความเย็นจากรั้วบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:การศึกษาอิทธิพลการบังเงาต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบ

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:การถ่ายเทความร้อนผ่านกระจก 2 ชั้นชนิดต่าง ๆ

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:เซรามิคโคตติ้ง

Img

ที่มา:กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การสำรวจความหลากหลากพรรณพืชระดับท้องถิ่น ต. ศรีมงคล และ ลุ่มสุ่ม สหกรณ์หนองปรือ หนองมะค่าโมง จ.กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงดองและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการผลิตเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้สำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบต้นแบบการผลิตพริกไทยดำปลอดเชื้อเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการศูนย์วัฒนธรรมกระดาษสาเพื่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางใจสคราญ หิรัญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเทคนิคการแปรรูปพุทราสู่ชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิวาพร ศิวเวชช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปเอนกประสงค์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอำไพ เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มสายชุหมักจากสับปะรด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดและถ่ายทอกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ประชาชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...