Search Result of "นโยบาย"

About 1094 results
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการวิจัย สาธิต และพัฒนาการใช้ไบโอดีเซลชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิต (ศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิตและจัดทำเครทาองต้นแบบฯ)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การกำจัดซัลไฟด์จากน้ำทิ้งเหมืองลิกไลต์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:แผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบโรงงานผลิตยางพาราแผ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ(สาขาเกษตรและอาหาร) ระยะที่ 2 : การศึกษาความสามารถทางวิชาการของหน่วยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2555-2560

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนากลไกการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตภาคเหนือ (Biodiversity Hospots) จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นสำหรับประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, อาจารย์, Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ 5 แห่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินต้นทุนผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำนากุ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (สุขภัณฑ์)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร (ก๋วยเตี๋ยว)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สหลุมขนาด 650 กิโลวัตต์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สหลุมขนาด 650 กิโลวัตต์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

12345678910...