Search Result of "นโยบาย"

About 1103 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:การปรับสภาพกากตะกอนเยื่อกระดาษเหลือทิ้งขั้นต้นเพื่อผลิตเอทานอลจากกระบวนการย่อยให้เป็นน้ำตาลโดยใช้เอนไซม์และการหมัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา และ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเตรียมเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันและการปรับปรุงคุณสมบัติโดยกระบวนการ Wnterization

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยกรรมวิธีการหมักไวน์จากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:การเตรียมเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันดอกทานตะวันและการปรับปรุงคุณสมบัติโดยกระบวนการ Winterization

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และดัชนีมวลกายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มยางและพลาสติก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติิและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสนอต่อ UNFCCC

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การกำจัดซัลไฟด์จากน้ำทิ้งเหมืองลิกไลต์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...