Search Result of "นูรฮูดา เซ็งยี"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดตั้งระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการก่อสร้าง

ผู้เขียน:Imgนูรฮูดา เซ็งยี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection