Search Result of "นุชจรี บุญยงค์"

About 11 results
Img
Img

Researcher

นางสาว ดวงดาว ขันบุตรศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข, จุลชีววิทยา (แบคทีเรียมเชื้อรา)

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2018)

ผลงาน:การปนเปื้อนของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรในภาคกลางของประเทศไทย

นักวิจัย: Imgนุชจรี บุญยงค์ Imgนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี Imgดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่กระจายตัวอยู่ในการผลิตสุกรภาคกลางของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Molecular Bacteriology , Antimicrobial Resistance

Resume

Img

Researcher

นาย คมสัน สัจจะสถาพร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา(แบคทีเรีย,รา)

Resume

Img

Researcher

ดร. ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology

Resume