Search Result of "นี"

About 690 results
Img

งานวิจัย

การผลิตไดกลีเซอรอล (2551-2552) (ขอช่วยใส่ข้อมูลนี้ในปี 2551 และ 2552 ด้วยคะ แล้วจึงค่อยลบข้อมูลนี้ออกจากปี 2553 ) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส. ธนิตา ศิริรัตน์

แหล่งทุน:กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน;บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด;โครงการเคยู-ไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีหญ้าทนเค็ม (รูซี่และกินนี่สีม่วง) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, Imgนางอรุณี ยูวะนิยม

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สืบรอยเรื่อง "เมิ่งเจียงหนี่ว์ร้องไห้ทลายกำแพง" (2004)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanokporn Numtong, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการวิจัยนี้เป็นผลส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการภาษามือไทยออนไลน์ ของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

หัวเรื่อง:ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยนี้เป็นผลส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการภาษามือไทยออนไลน์ ของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

หัวเรื่อง:ทัศนคติของคนหูหนวกไทยในกรุงเทพและปริมณฑลต่อภาษาไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว ณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศุทธินี กุหลาบขาว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Marketing, Customer Relationship Managemen, Consumer Behaviour, Integrated Marketing Communication

Resume

Img

Researcher

นาง ศิริรัตน์ นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว สนธินี ไวยารัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

Resume

12345678910...