Search Result of "นิเวศ"

About 1424 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เมืองแห่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Supaporn Leopairojna Kaewko, Assistant Professor, ImgDr.Tanapon Panthasen, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพของราสพ์เบอรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความสำคัญของระบบนิเวศต่อการเลี้ยงกุ้งกุลสดำวิธีธรรมชาติ (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (Sencond Thailand Eco Desing Awards 2009) (2009)

ผลงาน:Eco-conctete

นักวิจัย: Imgนายมนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง Imgนายถนัดกิจ ชารีรัตน์, อาจารย์ Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง่ชาติ

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริ"

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชยนพื้นที่สูงกับระบบนิเวศเกษตร

Img

ที่มา:ผลงานวิจัยระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี2550

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาระบบนิเวศเกษตรปาล์มนำมัน พืชทดแทนพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

12345678910...