Search Result of "นิสิตหญิง"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบผลของการฝึกการเต้นแอโรบิกและแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกและเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายของนิสิตหญิง

ผู้เขียน:Imgนพวรรณ ระลึกมูล

ประธานกรรมการ:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgระลึก สัทธาพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิถีชีวิตของนิสิตหญิงในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgนพมาศ ถนอมสิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลการเต้นแอโรบิกกับพลองแอโรบิกที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgภัทรา รัตนธรรมเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการร่วม:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมสุขภาพของนิสิตหญิงที่พักอยู่ในหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผู้เขียน:Imgวันเพ็ญ คงชุ่ม

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อกระเป๋าทำจากผ้าไหมปั่น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของการวัดสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (Max VO2) ด้วยวิธีการของออสทรานส์-ไรท์มิ่ง และวิธีการของแกรี่ อี ลาร์เซ่น ในนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgเสน่ห์ ศรีงาม

ประธานกรรมการ:Imgสมหมาย แตงสกุล

กรรมการวิชาเอก:ImgSombat Onsiri

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการศึกษาด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อ และสัดส่วนร่างกายของ นิสิตหญิงระดับ มหาวิทยาลัย

ผู้เขียน:Imgอรวรรณ์ เหล่าฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นางสาว กัญญา ภัทรกุลอมร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คหกรรมศาสตรศึกษา, การจัดการทรัพยากรครอบครัว

Resume

Img

Researcher

นาง ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, การย้อมสีสิ่งทอ, คณะเกษตร, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นางสาว สิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geographic Information System (GIS), การอ่านและแปลตีความภาพถ่าย, Remote Sensing, การวิจัยสายสังคมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing), การออกแบบและการทำแบบตัดเสื้อผ้า (Flat Pattern Design and Clothing Construction), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development), สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles), เสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ (Clothing for Special Needs)

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

Resume