Search Result of "นิสิตระดับปริญญาตรี"

About 169 results
Img

งานวิจัย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑิรา จารุเพ็ง, Imgผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานหลักประกันสุขภาพและสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

วุฒิบัตรเหรียญทอง อาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (2018)

นักวิจัย:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

Doner:วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลรองชนะเลิศประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 (2017)

ผลงาน:การลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงสมบัติของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยการใช้สารเคมี

นักวิจัย: Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวณัฐธิดา อนุกูลพันธ์ Imgนางสาวมิสกมาลย์ ศิริเศรษฐวงศ์ Imgดร. วิชิต ประกายพรรณ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชยประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 (2017)

ผลงาน:การแปรใช้ใหม่ของเศษกระเบื้องหลังคาเพื่อมุ่งสู่กระบวนการผลิตกระเบื้องหลังคาที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste)

นักวิจัย: Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวรภัส ธนสารกุล Imgนายธิปก ด่านอุดมสิน Imgดร. วิชิต ประกายพรรณ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

“การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวโน้มการมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในช่วงวัยเด็ก ภาวะซึมเศร้าและภาวะความเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนใจของนิสิตระดับปริญญาตรี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ)

Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการใช้และการประเมินเว็บไซต์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456789