Search Result of "นิสิตปริญญาโท"

About 149 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และทุนส่วนตัว (ให้ทุนนิสิตปริญญาโท-เอก ให้ทุนการศึกษานิสิต)

หัวเรื่อง:การแยกเอนไซม์โปรติเอสจาก Bacillus subtilis C4 ที่สามารถลอกกาวไหมให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติสมบัติของเอนไซม์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

ความพอใจของนิสิตปริญญาโทต่อenglish program (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Resume

12345678