Search Result of "นิสิตครูวิทยาศาสตร์"

About 65 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยใช้กรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง "ครูสมพรคนสอนลิง" (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอน โดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการเตรียมการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริพร เครือทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการปฏิบัติการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในการบูรณาการวัดและประเมินผลการรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ในห้องเรียนด้วยการวิจัยปฏิบัติการ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
1234