Search Result of "นิสิตครู"

About 163 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ของนิสิตครู (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรา วาณิชวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการปฏิบัติการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในการบูรณาการวัดและประเมินผลการรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ในห้องเรียนด้วยการวิจัยปฏิบัติการ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
123456789