Search Result of "นิสิต ป.เอก"

About 21 results
Img

Researcher

วีร์ (นิสิต ป.เอก) สัตยมาตย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย ธนพัฒน์ สุกแสงศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว พัชรี วราศรัย

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศึกษาวิเคราะห์และสร้างฐานความรู้และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษาในระบบภาษาไทย

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Natural Language Processing, Text Muning

Resume

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลเหรียญทอง (2013)

ผลงาน:ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

นักวิจัย: Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ (นิสิตป.เอก) Imgศ.ดร.โจเซฟ เคดารี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

Doner:Korea Invention Promotion Association (KIPA)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลพิเศษ (FIRI DIPLOMA: FIRI Award for the Best Innovation) (2013)

ผลงาน:ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

นักวิจัย: Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ (นิสิตป.เอก) Imgศ.ดร.โจเซฟ เคดารี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

Doner:The First Institute Inventors and Researchers in I.R. IRAN

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

เหรียญทองแดง (2013)

ผลงาน:แผงกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

นักวิจัย: Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ (นิสิตป.เอก) Imgศ.ดร.โจเซฟ เคดารี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

Doner:Korea Invention Promotion Association (KIPA)

Img

Researcher

ดร. รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิสิต ป.เอก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง มุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ภาษาศาสตร์คอมพิงเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการวัชพืช , การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Natural Language Processing, Expert System, Artificial Intelligence

Resume

Img

Researcher

ดร. อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, โรคของมันสำปะหลัง และข้าว

Resume

Img

Researcher

ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ, ข้าวลูกผสม

Resume

Img

Researcher

ดร. เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:energy conservation, renewable energy, hvac / refrigeration system, measurement and verification

Resume

12