Search Result of "นิสา ธนะอรรถวุฒิ"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การสร้างเครื่องมือฝึกการเตะสูงในกีฬาตะกร้อ (2019)

หัวหน้าโครงการ:นิสา ธนะอรรถวุฒิ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, อาจารย์, Imgชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ, Imgนิสา ธนะอรรถวุฒิ, Imgสุนทร แม้นสงวน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา

Resume