Search Result of "นิวโรฟัซซี่"

About 14 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบนิวโรฟัซซี่กับตัวควบคุมผ่านเน๊ตเวิร์คไร้สายสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่

ผู้เขียน:Imgจิรัฏฐ์ ศรีสบาย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

เครื่องกดน้ำ ร้อน-เย็น อัตโนมัติ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นาง สายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบนิวโรฟัซซี่กับตัวควบคุมผ่านเน็ตเวิร์คสำหรับมอเตอร์กระแสตรง

ผู้เขียน:Imgศักดิ์ศิริ เอี่ยมเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การทำนายค่าอุณหภูมิล่วงหน้าโดยใช้ระบบนิวโรฟัซซี่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองนิวโรฟัซซี่สำหรับการซ่อมบำรุงตามสภาพของอากาศยาน AIRBUS A320 กรณีศึกษา : สายการบินไทยแอร์เอเชีย

ผู้เขียน:Imgเกรียงศักดิ์ จุ้นเส้ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

หัวเรื่อง:การทำนายค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ล่วงหน้าโดยใช้ระบบนิวโรฟัซซี่

Img

งานวิจัย

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์

Resume

Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume