Search Result of "นิราศลอนดอน"

About 3 results
Img

งานวิจัย

นิราศลอนดอนการศึกษาบรูพานิยมผ่านมุมมองหลังอาณานิคม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีวิจารณ์, วรรณคดีอังกฤษ, วรรณคดีอเมริกัน, วิลเลียม เชกสเปียร์

Resume