Search Result of "นิยากร อารยางกูร"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgนิยากร อารยางกูร

ประธานกรรมการ:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection