Search Result of "นิทานพื้นบ้าน"

About 23 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

“นางผู้ถูกจองจำ” ในนิทานพื้นบ้าน ไทย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านจังหวัดชุมพรเพื่อการสอนวิชา นิทานพื้นบ้านในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้เขียน:ImgRajnee SAKPIROM

ประธานกรรมการ:Imgเสาวณิต วิงวอน

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เอกลักษณ์ของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฎในนิทานพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเล่านิทานพื้นบ้านภาคอีสานที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgประวีณา แก้วเมืองกลาง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอังคณา อ่อนบุญเอื้อ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:ผลของการเล่านิทานพื้นบ้านภาคอีสานที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของเด็กปฐมวัย

Img

Researcher

ดร. รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาธร ศรีกรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Composition , Saxophone, Music Education, Curriculum Construction

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้านภาคใต้ของอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในอดีตกับปัจจุบัน

ผู้เขียน:Imgโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สืบรอยเรื่อง "เมิ่งเจียงหนี่ว์ร้องไห้ทลายกำแพง" (2004)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanokporn Numtong, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการสื่อของครูเพื่อใช้ในการรณรงค์ วัฒนธรรมไทย "นิทานพื้นบ้านอีสาน" ในอำเภอ ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน:Imgพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอรจิต ภูแพ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อการเขียนสรุปความนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนจตุรศึกษา จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน:Imgธนพร นันต์ธนะ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวพัวพันธุ์ ทองหยด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. วิภาวรรณ อยู่เย็น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เสียงและระบบเสียงภาษาไทย (Sounds and Sound Systems in Thai), โครงสร้างภาษาไทย (Thai Structure), ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (•Thai Language Usage)

Resume

Img

Researcher

นาย รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีการแสดง, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา

Resume

12