Search Result of "นิติศักดิ์ ไพโรจน์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์วรรณกรรมที่เชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ผู้เขียน:Imgนิติศักดิ์ ไพโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgWiparat Sangchan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)