Search Result of "นำเชื้อ"

About 155 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาโคพื้นเมือง เพื่อยกระดับสมรรถภาพการผลิตโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคพันธุ์กำแพงแสน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img

งานวิจัย

การจัดการน้ำเชื้อพ่อสุกรต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแสดงออกของ glucose transporter -2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 และ -5) ที่ผิวของตัวอสุจิในน้ำเชื้อช้างเอเชีย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, Imgนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทุนส่วนตีว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของการเสริม Bactosac P ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทอริศาโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการกระจายตัวของ glucose transporters (GLUTs) ชนิดต่างๆ ที่ตัวอสุจิในน้ำเชื้อแพะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
12345678