Search Result of "นาสาว เบญญาภา หมวดน้อม"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากตำรับยาไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศสาตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:โปรตีน, เปปไทย ทำลายเชื้อแบคทีเรีย, โปรติโอมิกส์

Resume

Img

Researcher

ดร. มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาโมเลกุล, ระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง, การเกิดปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน

Resume