Search Result of "นาสาว จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบแผนที่ความรู้ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Information Systems, Data Mining, Decision Support Systems, Knowledge Management

Resume