Search Result of "นายโกวิท สุวรรณหงษ์"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพจากน้ำคั้นหยวกกล้วยและผักตชวาร่วมกับน้ำตาลมะพร้าวโดยจุลินทรีย์ Acetobactor xylinum (2013)

หัวหน้าโครงการ:นายโกวิท สุวรรณหงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร. จิตต์พร เครือเนตร, Imgนายโกวิท สุวรรณหงษ์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การกำจัดแคดเมียมออกจากน้ำเสียโดยซีโอไลต์ภูเขาไฟ (2012)

หัวหน้าโครงการ:นายโกวิท สุวรรณหงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนายโกวิท สุวรรณหงษ์

แหล่งทุน:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น

Img

งานวิจัย

การย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ โดยอาศัยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ (2013)

หัวหน้าโครงการ:นายโกวิท สุวรรณหงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร. จิตต์พร เครือเนตร, Imgนายโกวิท สุวรรณหงษ์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

Researcher

ดร. สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, คมีนิวเคลียร์, เคมีสิ่งแวดล้อม, สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Resume