Search Result of "นายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การคราวเว็บเพจภาษาไทยแบบเฉพาะเจาะจง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, Imgนายเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ

แหล่งทุน:โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST - สวทช)

Img

Researcher

ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสืบค้นข้อมูล, การประมวลผลแบขนาน, ปัญญาประดิษฐ์

Resume