Search Result of "นายเมธา เพชรอาวุธ"

About 6 results
Img
Img

Researcher

ดร. ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Additive Manufacturing, Design & Development of Automation System

Resume

Img

Researcher

นาย พุฒิพงศ์์ ขุนทรง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การหาค่าพารามิเตอร์กระบวนการใหม่สำหรับเตรียมผงพอลิคาโปรแลคโตนด้วยเทคนิคฉีดพ่นสารละลาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวหฤทัย สงวนพรรค

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)