Search Result of "นายเชาว์ เสาวลักษณ์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของผักพื้นบ้านที่อุทยานผักพื้นบ้านบึงฉวาก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเชาว์ เสาวลักษณ์, Imgนายสนธยา เอียดทองดำ, Imgนายอำนวย ช้างวงศ์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

นาง จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกพืช, สัณฐานวิทยาของพืช

Resume