Search Result of "นายเกรียงไกร พัทยากร"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Biological Control Technology, Fermentation Optimization

Resume