Search Result of "นายิกา มาธุพันธ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้บรรยากาศองค์การ ทัศนคติต่อการทำงานกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgนายิกา มาธุพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คำดี

กรรมการวิชารอง:Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์