Search Result of "นายอิมิงถัง"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวกรองน้ำสำหรับพกพา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอิมิงถัง

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

Researcher

ดร. ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume