Search Result of "นายอัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นฟัซซี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสถิติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์การถดถอย, สถิติวิเคราะห์

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติ, ความน่าจะเป็น

Resume