Search Result of "นายอัคนี ผิวหอม"

About 5 results
Img

Researcher

นาง กรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microanatomy (Histology)

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecular Biology, Systems Biology, Lipid Metabolism in Eukaryotic cells, Histochemistry, Bioinformatics

Resume