Search Result of "นายอนุสรณ์ วงศ์อ๊อด"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Strategy, Policy and Performance of International Hotel Groups

Resume