Search Result of "นายอดิศร เสมแย้ม"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ดิเรก หงษ์ทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การอ่านตีความและการอ่านเชิงวิจารณ์, ภาษาและวรรณกรรมเขมรถิ่นไทย, ภาษาและวรรณกรรมไทย, ภาษาและวรรณกรรมเขมร, ทฤษฎีอัตลักษณ์และทฤษฎีการผสมผสานทางวัฒนธรรม

Resume